Kategoriarkiv: Informationsutbyte och möten

Här samlar vi inlägg och information som relaterar till möten mellan byalag, byalag/kommun och föreningsmöten.

Vårutskick

Foto: Randy Hausken

Ett utskick har gått ut via mejl. Innehållet är följande:

HÖJD NÄTAVGIFT
På senaste årsmötet beslutades om en ny nivå på nätavgiften, nämligen 70 kr, men denna har inte blivit verkställd ännu. Den kommer att börja gälla från och med tredje kvartalet i år.

ÅRSMÖTE 2018
Årets medlemsstämma kommer att hållas pingstdagen 20 maj på eftermiddagen. Kallelse kommer separat senare. Tänk på att eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet!

REPRESENTANTER FÖR KRÅKERED BEHÖVS!
En del av vår verksamhet bygger på att vi har vad vi kallar för ”områdesansvariga”, Läs mer

Besiktning och arbeten i Sjödal

Här undersöks ett av skåpen i område Rydebacke.

Idag hölls ett besiktningsmöte för Ubbhult fiber. En besiktningsman träffade några representanter för föreningen samt en representant för vår projektör Bynet och många skåp kontrollerades. Ännu återstår att höra besiktningsmannens rapport, och med den som underlag får föreningen ta ställning till om vi accepterar Bynets leverans.

Just nu pågår också arbete längs Sjödalsvägen, där Skanska uppdragits att anlägga ledningen för det kommunala vatten och avlopp, som delar av Ubbhult ska anslutas till. I samband med detta behöver Skanska bland annat flytta ett av våra skåp. Information om detta ska ha gått ut via mejl till er som bor i området tidigare idag.

Vi har tagit ytterligare några steg i vår första utbyggnadsetapp, där ett 20-tal fastigheter ska anslutas till nätet. Kostnadsförslag har skickats ut till alla intresserade och de flesta har svarat. Liksom i tidigare byggandet är det Markus som koordinerar utbyggnaden, i samarbete med Andreas och Christian i styrelsen.

Årsmöte 21 maj

Då var det snart dags för årets stämma, som vi kommer att hålla i Ubbhult IFs klubbhus söndagen 21 maj kl 15. En kallelse kommer skickas ut om 1-2 veckor. Du som vill lämna in förslag som ska tas upp för beslut på stämman måste enligt stadgarna inkomma med dem senast fyra veckor innan stämman, dvs senast söndag 23 april. Inkomna förslag kommer skickas ut med kallelsen tillsammans med dagordning. Välkomna!

Valberedning inför kommande stämma

Ubbhult fiber ekonomisk förening heter vår fiberförening. Det betyder att vi är ägda av oss medlemmar och drivs på ideell basis. Vi får betala en peng då och då till föreningen, men det krävs också att vi hjälper till ideellt ibland för att detta projekt ska fungera.

Någon gång i maj blir det årsmöte då vi bland annat väljer styrelse för kommande verksamhetsåret. Läs mer

Ny styrelse

styrelsemöteEfter dagens årsmöte har föreningen en ny styrelse, som ser ut som följer:

Ordförande:
Christian Jarhult, Flygsnäs
Ledamöter:
Lars Boström, Hägnen
Mattias Bengtsson, Flygsnäs
Kim Mayer, Grusvägen
Tomas Pendén, Sjödal
Emil Ranefjärd, Hultet
Suppleanter:
Ola Nihlén, Gäddhult
Sten Rylander, Rydebacke

För övrigt bestämde årsmötet om oförändrad nätavgift samt sänkt medlemsavgift till 40 kr/år. Efter mötet hölls en informationsstund där vi tog upp status i bidragsfrågan samt hur Fiberekonomis portal fungerar. Tomas guidade oss också in i den ekonomiska framtiden och förklarade varför vi sannolikt behöver höja nätavgiften nästa år.

Status, ekonomi och ytterligare insats

Kära föreningsmedlemmar!

Ubbhult fiber har nu efter drygt tre år som förening snart färdigställt sitt nät; De sista spadtagen för att gräva ner slang togs för några veckor sedan och nu pågår arbetet med att ”blåsa” fiber i alla slangar och svetsa ihop dem. När det är klart om några veckor har varje medlem (minst) ett sammanhängande fiberpar från sin fastighet ända till nodrummet i Bygdegården (med ett par undantag tyvärr, där försenade åtgärder från Vattenfall senarelagt anslutning för ett par medlemmar). Vi i den nya styrelsen, som är drygt fyra veckor gammal, jobbar hårt för att nätet ska komma i drift så snart som möjligt.
Läs mer

Anslutningsavtalen är nu utskickade

Anslutningsavtalen är nu utskickade
På senaste styrelsemötet 2013-06-03 beslutades att vi skulle skicka ut anslutningsavstalen till medlemmarna, i stället för att ta det via områdesansvariga. Dom har nu gått ut med posten.
Har du inte fått något avtal, men tycker att du borde ha fått? Kontakta i så fall områdesansvarig för ditt område. Du hittar informationen under ”Områdeskarta med ansvariga”.
När du skickar tillbaka avtalet räcker det med att du skickar tillbaka det ena och behåller det andra som din kopia. Vill du absolut ha ett ex påskrivet av föreningen så skicka tillbaka båda, så får vi lösa det. Annars avser vi skicka en bekräftelse per e-post i stället, för att spara kostnader.
Nu jobbar vi vidare för att få upphandlingsunderlaget klart och begära in anbud på byggandet.
Hemsidan
Denna har justerats en del och kompletterats med bl.a. områdeskarta och kontaktinformation till områdesansvariga.
Som du märkt så har vi också integrerat vår hemsida med övriga föreningar i Ubbhult på ubbhult.se.
På detta sätt får vi alla en samlad bild av vad som pågår i Ubbhult med omnejd.

Sammanfattning av årsmötet

Årsmötet, som var välbesökt, hölls den 11/4 i Bygdegården, Ubbhult, och föregicks av information från byNet som arbetar med projekteringen av vårt nät.
Att notera från mötet är:

– Vi har fått en nyvald och utökad styrelse. Se kontaktinformation för detaljer. Bra förstärkning nu när projektet går in i en mer intensiv fas.

– Vi har fått klartecken på vår bidragsansökan.

– Kalkylen från projekteringen pekar på dryga 14.000 kr per anslutning efter bidrag. Stämman beslutade att vi går vidare med projekteringen och att vi sätter ett tak på 18.000 kr. Pekar fortsatt projektering på att detta tak kan komma att överskridas ska styrelsen kalla till extra föreningsstämma för nytt beslut.

– Beslut togs också om att påbörja upphandling för projektet och att förhandla och teckna avtal med markägare.

– Utformningen av anslutningsavtalet för medlemmar och betalningsplan beslutades.

Betalningsplan:

  • En insats om 5.000 kr betalas i anslutning till att avtalet tecknas.
  • En ytterligare insats om 5.000 kr betalas när projektet kommit igång och pengarna behövs, troligen någon gång under hösten.
  • En sista insats betalas i slutet av projektet då de verkliga kostnaderna är kända.

Anslutningsavtalet finns under ”Ubbhult Fiber ek förening”.
Områdesansvariga kommer att ta kontakt med medlemmarna för att teckna anslutningsavtalet.