Föreningsstadgar

STADGAR FÖR UBBHULT FIBER EKONOMISK FÖRENING

Antagna vid medlemsstämma 2017-05-21

§ 1 FIRMA

Föreningens namn är Ubbhult Fiber Ekonomisk Förening

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE

Föreningens styrelse har sitt säte i Marks kommun.

Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar Ubbhult med omnejd, vilket fastställs genom stämmobeslut och dokumenteras på karta som ska hållas tillgänglig hos föreningen.

§ 4 MEDLEMSKAP

Till medlem antas sökande, fysisk eller juridisk person, som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare får endast en av dem vara medlem.

Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller den styrelsen utser.

Arrendator eller hyresgäst får jämställas med fastighetsägare om det är ändamålsenligt.

§ 5 INSATSER

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 och högst 30 000 Kr för varje ansluten fastighet. Av insatsbeloppet ska 100 kr betalas till föreningens konto senast två veckor efter att medlemskap beviljats. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar.

En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

§ 6 AVGIFTER

§ 6.1   Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 SEK. Medlemsavgift ska betalas för varje till föreningen anmäld fastighet. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 6.2   Anslutningsavgift

Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för varje upprättad anslutning på medlemmens fastighet i enlighet med vad som överenskommits i anslutningsavtalet mellan Föreningen och medlem.
Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som överenskommits i avtalet.

Anslutningsavtal som tecknas efter att anläggningsarbetet avseende Ledningsnätet påbörjats omfattas i regel inte av de stöd/bidrag föreningen kan ha rätt till för att finansiera kostnaderna. I dessa anslutningsavtal kan därför anslutningsavgiften komma att vara större än den som överenskommits i anslutningsavtal som tecknats tidigare.

§ 6.3   Nätavgift

Varje medlem ska löpande till föreningen betala en nätavgift. Avgiften fastställs fortlöpande av föreningens styrelse.

§6.4    Andra avgifter

Avgifter för eventuella renodlade trafiktjänster/övriga tjänster bestäms från tid till annan av styrelsen, enligt särskilt avtal med medlem, med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 7 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP OCH UTESLUTNING

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast fem år efter inträdet. Tidsgränsen gäller endast medlemmar med anslutningsavtal. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 8 FÖRVÄRV AV ANDEL

Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, skall den som förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i 3 kap. 2 § lagen om ekonomiska föreningar.

Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc) utan att själv vara medlem i föreningen skall ansöka om medlemskap inom sex (6) månader efter förvärvet.

Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid ansökan enligt första eller andra stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar.

Beviljas medlemskap på grund av ansökan enligt första eller andra stycket inträder förvärvaren i medlemmens ställe. Ansöker förvärvaren inte om medlemskap inom den föreskrivna tiden eller vägras medlemskap, anses medlemmen därmed ha sagt upp sig till utträde ur föreningen. Förvärvaren har i sådant fall samma rätt som annars tillkommit den avgående medlemmen.

Vad som sägs i andra, tredje och fjärde stycket innebär att en medlem som säljer en ansluten fastighet även kan sälja den andel i föreningen som är knuten till fastigheten och, om säljaren inte har fler fastigheter som är anslutna, att köparen kan bli medlem i säljarens ställe. Har säljaren flera anslutna fastigheter (fler andelar) kvarstår säljaren som medlem och köparen ansluts istället som en ny medlem, men behöver inte betala insats eftersom denna redan betalats för andelen i fråga.

§ 9 AVGÅNG

Medlems avgång ur föreningen (medlemskapet upphör) sker alltid vid räkenskapsårets slut. En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda minst 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid utgången av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst en (1) månad före räkenskapsårets utgång.

§ 10 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fyra suppleanter. Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två (2) år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Stämman kan besluta om att välja några ledamöter på ett (1) år för att undvika att samtliga ledamöters mandattid går ut samtidigt. Mandattiden sträcker sig till och med den ordinarie föreningsstämma som hålls första eller andra räkenskapsåret efter valet.

Stämman får välja medlemmar till styrelsen som inte är medlemmar i föreningen. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 11 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 12 REVISORER

Föreningsstämman skall årligen välja två revisorer och högst två revisorssuppleanter för ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår.

§ 13 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 14 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma (årsstämman).

Revisorerna ska lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast tre veckor innan årsstämman.

§ 15 ÅRSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma, årsstämma, skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för nästkommande räkenskapsår.
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 17. Mötets avslutande

§16 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma kan utlysas förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av Föreningens medlemmar.

§ 17 RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst för varje ägd fastighet med anslutningsavtal. Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo, annan medlem eller ställföreträdare för annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska förekomma. Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före och senast två veckor före föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev.

Alla kallelser, meddelanden och all annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas till medlemmarna per e-post under de förutsättningar som anges i 1 kap. 8 § lagen om ekonomiska föreningar. En av förutsättningarna är att medlem samtyckt till all information lämnas per e-post. Detta samtycke får när som helst återkallas.

§ 19 VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas och/eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till erlagda nätavgifter och andra avgifter för tjänster.

§ 20 UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda kapitalinsatser. För beslut om att upplösa förening eller likvidation, gäller vad som föreskrivs i 11 kap. i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 21 STADGEÄNDRING

Stadgeändring sker enligt 7 kap. 34 och 35 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 22 ÖVRIGT

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *