Kallelse föreningsstämma 2019

För snart två veckor sedan gick ett utskick ut med kallelse till föreningsstämma i kommande vecka. Har du inte sett detta är det bra om du kontrollerar att du har aktuell epostadress registrerad på online.fiberekonomi.se. Kontrollera också så inte utskicket har fastnat i skräpposten! I vilket fall, välkomna på onsdag! Här nedan finner du den text som skickades ut.

2019-05-18: Valborgsbrasorna har brunnit ut och vårsångernas eko klingar allt svagare i takt med sommarens intåg. Detta innebär att tiden är inne för fiberföreningens ordinarie föreningsstämma, till vilken du kallas nedan.

Under det gångna året har föreningen alltmer närmat en ny fas, där de första årens etableringsarbete, såsom fixering av stamnätet och bidragsansökningar, går mot en förvaltning. Det blir alltmer tydligt hur föreningens syfte att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen (som brukligt är för ekonomiska föreningar) blir allt viktigare och vi i styrelsen märker också hur relationen med er medlemmar allt oftare ses som en leverantör-kund-relation, snarare än en medlem-till-medlem-relation av solidarisk karaktär, som vi hade i början när vi tillsammans planerade och byggde upp nätet. Vi tror att detta är en naturlig utveckling, men i och med den ser vi också nya behov vid horisonten. Vi förutspår att vi inom ett par år kommer ha en avlönad styrelse som är slimmad för att på effektivast möjliga sätt exekvera förvaltningsrutinerna, såsom de ekonomi och hantering av nya anslutningar, liksom kontakt med länsstyrelsen, kommunen och andra fiberföreningar.

Vi får förmodligen anledning att återkomma till detta, men först vill vi slutredovisa projektet till bidragsgivaren, få klart de sista markavtalen och mejsla ut fler detaljer i rutinerna för nyanslutningar.

Vid stämman ska den avgående hälften av styrelsen ska besättas, liksom revisorsposterna och valberedningen. Vi kommer inte att föreslå någon förändring i arvodering av föreningens funktioner på detta möte. Ekonomin kommer att presenteras och kommande medlemsavgift ska fastställas Du finner kallelsen nedan.

Välkommen!
önskar styrelsen


KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2019
22 maj 19.00 Bygdegården Kråkered

Föreslagen dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för nästkommande räkenskapsår.
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 17. Mötets avslutande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *