Grävning påbörjas inom kort

Det har varit febril verksamhet i föreningen de senaste månaderna för att få allt klart för att kunna sätta skopan i marken. Inom 2-4 veckor kommer alla markavtal vara klara i ett flertal områden och länsstyrelsen ska inom en månad ha blivit klar med handläggningen av vår ansökan om grävarbete (ang. fornlämningar, naturvärden och vattenverksamhet). Vår entreprenör Cliffton ligger i startgroparna och väntar bara på att få klartecken att påbörja arbetet.

Områdesmöten

Om ert område inte har haft ett möte än kommer det ske inom kort. Det ligger på varje områdes medlemmars bord att bestämma exakt var fibern ska dras och att skriva markavtal med alla berörda markägare och samfälligheter.

Koordinator

Markus Otterloo har anställts av föreningen som koordinator under entreprenadtiden. Hans huvuduppgift kommer att bli att se till att arbetet flyter på med så få stopp i grävandet som möjligt.

Går det fortfarande att ansluta sig?

Det går fortfarande att ansöka om medlemskap i föreningen. Det är dock för sent att ansluta sig utan risk för merkostnader. Anslutningskostnaden är beräknad till ca 14-18 tusen. Men de fastigheter som vill ansluta sig nu och framöver kommer även få stå för eventuella merkostnader. Kostnaden riskerar att bli betydligt högre om man vill ansluta efter att grävmaskinen passerat fastigheten.

 Om det inte innebär för stora extra kostnader kommer vi även förbereda nätet så mycket som möjligt för framtida anslutningar.

Årsmöte

Föreningen kommer att hålla sitt årsmöte den 11:e maj kl 15:00. Mer info kommer med kallelsen.

 

Ubbhult Fiber utökar med Lerviksvägen (Grusvägens fiber)

På styrelsemötet 2013-12-16 beslutade styrelsen att inkludera det som kallas för Grusvägens fiber. Anledningen till att ett beslut behövdes var att nuvarande områdes medlemmar inte skulle drabbas ekonomiskt av utökningen. Styrelsen har bedömt att utökning av det ursprungliga området för fiber inte påverkar ekonomin negativt. Den största anledningen till oro var om länsstyrelsens bidrag skulle komma att gälla det utökade området.

Efter att ha haft kontakt med bl.a. Länsstyrelsen kan vi nu med glädje välkomna medlemmar från Grusvägens fiber!

Följande gäller för dig som bor i det utökade området:

Vilket område gäller det:
Det är i princip de hushåll som bor mellan avfarten från 156:an in mot Lervik, och ända bort till Gäddhult. Vi förbehåller oss rätten att neka anslutning om vi bedömer det som att en fastighet inte uppfyller våra kriterier. Om du är osäker bör du antingen kontakta en områdesansvarig eller ansöka om medlemsskap för säkehets skull.

Vad gäller om du vill gå med i Ubbhult Fiber:
På vår hemsidas förstasida finns ett anmälningsformulär, om du inte redan anmält dig är det hög tid nu!

Vad blir nästa steg:
Du får ett anslutningsavtal, detta ska skrivas under och returneras till Ubbhult Fiber innan Januaris utgång. Om du vill snabba upp processen, kan du skriva ut avtalet direkt här från vår hemsida (http://www.ubbhult.net/wordpress/?page_id=807) och skicka in via post:
Ubbhult Fiber EF
c/o Anita Nilsson
Gäddhult Västergården
438 95 Hällingsjö

Vad ska betalas:
Betala in följande innan Februaris utgång.
– 100 kr i första medlemsinsats
– 100 kr i medlemsavgift för 2014
– 5000 kr i andra insats för anslutning
Därefter är ditt medlemsskap på samma nivå som de som redan betalat.

Vad är nästa steg:
Projekteringen för det ”gamla” området har precis påbörjats, och ni är nu med i den projekteringen, som härmed inte längre behöver delas in i ”gamla” och ”nya”. Vår förhoppning är att grävarbeten ska kunna påbörjas under någon av de första månaderna 2014, och att all grävning ska vara avslutad under 2014. Att slå på nätet kan möjligen ta något längre tid, och nån prognos kan vi inte ge riktigt än.

Om du har frågor:
Kontakta antingen styrelesen, eller ännu hellre, en av de områdesansvariga för området Grusvägen. Kontaktuppgifter finns här.

/Styrelsen

Styreslemöte 2013-11-11

Var tredje vecka håller styrelsen möte, oftast i bygdegården – men det kan variera. Eftersom vi tidigare har beslutat, inhandlat och fått avtal med Bynet för projektering, diskuterades under detta möte punkter inför första mötet med Bynet under kommande vecka. När vi haft det mötet kan vi återkomma med mer detaljer.

Till styrelsemötet hade vi bjudit in Oscar Abrahamsson från Fotskäls fiber. Han berättade hur deras resa från idé till färdigt bredband har förlupit.

Vi ställde massor av frågor om praktiska detaljer och hur saker och ting hanterats. Bl.a. diskuterades samförläggning med Trafikverket, nedhuggning av skog, avstånd från centralpunkt (nod), markavtal, medlemsinsatster och en hel massa mer saker.

Eftersom vi är i inledningsfasen av vårt digra jobb, tog vi till oss av informationen och använder oss av den i kommande planering.

Vi avvaktar i detta nu offerter från gräventreprenörer. När dessa inkommit tas beslut i ett kommande styrelsemöte avseende leverantör av gräventreprenad.

/Styrelsen

Ubbhult Fiber – dags att bestämma sig innan det blir dyrare!

Hej alla medlemmar,

Ett mejl har sänts till de som antingen är medlem i Ubbhult Fiber EF (UF), eller finns i vår medlemslista av andra skäl – som inte betalat insatsen för fiberanslutningen.

Det är nu hög tid att bestämma om du vill ha fiber till din fastighet eller ej. Tyvärr är det mycket information i detta inlägg, men vi hoppas att du kan läsa igenom och ta ställning snarast. Om du vill ha mer information, tveka inte att kontakta oss (se sist i detta inlägg).

Den 30/11 2013 fryser vi projekteringen, så innan dess behöver vi din betalning för att säkerställa att du kommer med till samma solidariska anslutningskostnad som övriga.

Det pris som föreningen just nu kan erbjuda (ca 14.000) kommer med all säkerhet inte gälla för anslutning senare:

 1. Det bidrag från Länsstyrelsen som fiberföreningen har fått beviljat för nuvarande utbyggnad gäller endast för nybyggnation. Anslutningar efter att fas 1 är avslutad (hösten 2014) kommer alltså inte att få den ”rabatt” som bidraget medför, ca 5.000 per anslutning.
 2. De merkostnader som fiberföreningen får, pga. av omprojektering och omförhandling med gräventreprenad efter 30/11, ser vi oss nödgade att ta ut en avgift för att täcka.
 3. Den prisfördel som den samlade grävningen för fas 1 innebär blir svår att matcha för enskilda fastighetsägare som vill gräva själv senare.
 4. I vissa fall kan det bli en mycket lång grävsträcka, eftersom det inte ens är säkert att en anslutningspunkt finns i närheten av din fastighet.
 5. Dessutom kan det (om fler fastigheter än vi planerat för ska ansluta på samma plats) komma att behövas utbyte av inköpt utrustning. Kostnaden för detta måste på något sätt delas.

Totalt medför detta en anslutningskostnad som är väsentligt högre än de ca 14.000 som gäller just nu.

Om du bestämmer dig senare än 30/11, men innan grävmaskinerna passerat din fastighet, kan det i vissa fall gå att omprojektera. De ökade projekterings-/installationskostnaderna får du då stå för, men kan fortfarande åtnjuta bidrag och stordriftsfördelar. Vi förbehåller oss dock rätten att neka fastighetsanslutning i fas 1 efter 30/11.

Att inte ansluta nu innebär alltså en nackdel för dig som fastighetsägare om du eller någon annan i framtiden vill ansluta fastigheten.

Om du vill ha fiberanslutning:

Tag kontakt med någon i UF (se hemsidan för mejladresser och telefonnummer) snarast, så ska vi ordna avtal och betalningsdetaljer.

Om du inte vill ha fiberanslutning:

Ta kontakt med någon i UF (se hemsidan för mejladresser och telefonnummer).
Vi behöver veta om du vill fortsätta vara medlem (det går bra, men är lite onödigt om du inte ska ha fiberanslutning nu. Men kanske i framtiden?), eller om du väljer att avsluta ditt medlemskap (då återfår du den insats på 100 kr du eventuellt betalat).

Om du fortfarande är tveksam:
Kontakta någon i styrelsen eller en områdesansvarig, så ska vi ordna så att du får diskutera de punkter som gör dig tveksam.
(se hemsidan för mejladresser och telefonnummer).

Bra att veta:

 • Adressen till vår hemsida: www.ubbhult.net, eller www.ubbhult.se (portal för Ubbhult).
 • Vad du ska betala: www.ubbhult.net/wordpress/?page_id=827
 • I princip 5000 kronor omedelbart (insats 1). Har du inte heller betalt medlemsinsatsen (100 kr) eller medlemsavgiften för 2013 (100 kr) så blir det totalt 5200 kronor.
 • Använd bg 853-7573. Ange korrekt fastighetsbeteckning när du betalar, samt namn om möjligt.
 • Om du har valt att söka medlemskap för flera fastigheter, måste du bestämma för varje fastighet separat. Var noga med att inkludera rätt fastighetsbeteckning i all konversation med oss.
 • Det är egentligen fastigheten som är medlem. Så om du just nu håller på med försäljning eller delning av fastigheten, så tänk på att kostnaderna för medlemskapet och fiberanslutningen ska betalas av den som är fastighetsägare vid varje betalningstillfälle.
 • Om du, när du läser detta inlägg, tycker att du redan har betalat; ta kontakt med oss så reder vi ut det hela!
 • Just nu är vi ca 290 medlemmar i UF, varav 208 hittills valt att teckna anslutningsavtal.

Faser:

 • Fas 1 är den vi är i just nu. Alla anmälda och betalande fastighetsägare innan 30/11 kommer att projekteras och anslutas. Detta sker under vintern och våren. Inkoppling sker när så är möjligt. Fas 1 avslutas hösten 2014.
 • Fas 2 är nästa fas. Den inbegriper alla som bor i det som kallas Grusvägen Fiber (i princip Lerviksvägen). De beviljas inträde i fas 1 om det ekonomiska bidraget från Länsstyrelsen kan anses räcka till dem också. Om inte, kommer de att ingå i fas 3.
 • Fas3 är fasen efter att nätet är driftsatt. Vi går då över i en mer administrativ hantering av nya anslutningar. Kostnaden att ansluta under fas 3 är inte känd. Fas 3 påbörjas hösten 2014.

/Jakob Bjerke, medlemsansvarig, Ubbhult Fiber EF

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar och områdesansvariga

Informationsmötet den 17 september

Mötet samlade nära hundra deltagare som fick information och möjlighet att ställa frågor. Här en sammanfattning av informationen som gavs:

Upphandlingen

För våra upphandlingar gäller lagen om offentlig upphandling vilket ställer krav på förfarande och underlagen för anbuden. Vi annonserade vår upphandling av systemleverans och markentreprenad den 8 augusti med anbudstid till 2 september. På systemleveransen fick vi in ett anbud och på markentreprenaden fick vi bara in ett anbud på del av entreprenaden. Vi har nu en dialog med länstyrelsen om hur vi kan gå vidare i detta läge, men har inte klara besked i dagsläget.

Tidplan

Vi hade hoppats kunna teckna avtal och starta grävning nu i september, men avsaknaden av anbud gör att detta blir först senare. Vi har dock en del att göra innan vi kan sätta skopan i marken – en del tillstånd behöver sökas och avtalen med markägarna behöver skrivas.
Vår förhoppning är dock att kunna komma igång i höst och bli klara med grävning och fiberblåsning till kommande (sen)sommar. Även om vi gräver och testar i etapper så kommer inte nätet igång innan hela första etappen är klar. Vi siktar fortfarande på att få igång nätet nästa höst och jobbar på för att klara detta.

Grusvägen fiber

För ett par månader sedan fick vi en förfrågan från Grusvägen fiber om dom i stället kunde komma med i vår förening. Detta rör området Egypten/Lerviksvägen i Härryda kommun. Då området ligger utanför vad vi sökt och fått beviljat bidrag för har vi definierat detta som etapp 2 och välkomnar boende i området som medlemmar. Vi kan dock inte starta etapp 2 innan vi har finansieringen klar. Kanske behöver vi söka mer bidrag om vi inte relativt snart ser att denna utökning kan rymmas inom beviljat bidrag.
Innan detta är klart tecknar vi inga anslutningsavtal med boende i området ”Grusvägen”.

Projektering och områden

Johan Lidén visade översiktskartan över våra områden, hur det är tänkt att dra fiberkabeln och hur man hittar kontaktinformation på hemsidan. Frågor bör i första hand gå till områdesansvarig för ditt område.

Medlemsfakta

Jakob Bjerke berättade om vårt medlemsregister och redogjorde för hur det ser ut i nuläget:
 • 303 medlemmar i registret
 • 265 betalande (på något sätt)
 • 199 har betalat insatsen för anslutning
 • 202 har betalat medlemsavgift för 2013
Av ca 600 hushåll har alltså 1/3 valt att ansluta sig. Bra om alla kan hjälpas åt att få fler att komma med.
Från ”Grusvägen” har vi 21 anmälningar, varav 8 betalat första insats.

Markavtalen

Lars Boström redogjorde för den pilotverksamhet som görs nu med markavtalen. Syftet är att tillsammans med några av markägarna få fram ett avtal som innehållar vad som behövs, både från markägarens och föreningens perspektiv. Ytterligare markägare får gärna vara med i piloten. Kontakta Lars!

Frågestund

Efter presentationerna var det en frågestund där allt från hur man kan dra fiber i befintliga rör till hur man vet när det är dags att säga upp befintligt telefonabonnemang diskuterades.

Sten Rylander
———————————-

Nytt under frågor och svar

Måste jag gräva själv på min tomt för fiberkabeln? 

Nej, föreningen gräver med maskin fram till husgrunden om du så önskar. Gällande återställning fyller vi även igen med maskin, så planteringar, stenläggningar etc kommer ej att återställas. Detta betyder i praktiken att du kanske hellre vill handgräva sista biten/vissa bitar för att inte åstadkomma mer skada på din tomt än nödvändigt.

Slangen som grävs ner är 16 mm tjock och ganska styv (liknar PEM-slang för vatten, men med grön markering i st f blå). Slangen läggs på 20-30 cm djup inom tomten.

Vad behöver jag göra själv inne i huset?

Föreningen monterar en dosa på grunden eller ytterväggen där markkabeln kommer upp. Till den dosan ska en fiberkabel dras från den plats i huset där medieomvandlaren (från Telia) ska monteras. Det är en tunn kabel som du själv drar ut genom väggen. Föreningen svetsar sedan ihop fibern i den kabeln med fibern i markröret. Som standard levererar vi en 10 m fiberkabel, men upp till 50 m går att få.

fiberkabel Fiberdosa

 

Nya medlemmar givetvis välkomna fortfarande!

Den tidsram vi satte till 30/9 var mest för att få ett så stort underlag som möjligt att sända till byNet.

I natt sändes vår aktuella medlemslista med de 169 fastigheter vi fått in hittills. Förhoppningsvis återkommer byNet med en indikation om vartåt det lutar; om vi behöver bli fler eller om det är tillräckligt för att starta arbetet. Ytterligare kommer de inskickade bidragsansökningarna att aktualiseras, när arbetet går in i den mer aktiva fas byNet’s projektering innebär.

Ubbhult Fiber Ekonomisk förening först i Marks kommun!

8/2 2012 kungjorde Bolagsverket äntligen registreringen av vår förening, Ubbhult Fiber Ekonomisk förening.

Nu har vi alltså ett organisationsnummer och utgör en juridisk person, vars mål är att företräda Ubbhult-bornas samlade intresse avseende etablering av ett fibernät för TV-, data- och tele-trafik.

Mer information kommer fortlöpande att publiceras främst på denna sida men kommer även att ges under de månatligen återkommande byalags-caféerna.

/Mike

Telias bredbandschock!

När Teliasonera river det olönsamma fasta telenätet i den svenska glesbygden tar man samtidigt bort möjligheterna till snabbt adsl-bredband.
I stället får kunderna teckna mobilt bredband, i många fall med sämre täckning och lägre surfhastighet.
Enligt internt material från Teliasonera, som tidningen Veckans Affärer kommit över, kan över 100 000 abonnenter i glesbygden komma att drabbas.
Teliasonera lovade så sent som i oktober förra året att övergången från fast till mobilt bredband ska ske utan att kunderna drabbas. Men sedan dess har regeringen höjt golvet för bredbandsuppkoppling från 20 kilobit per sekund till 1000 kilobit, det vill säga 1 megabit per sekund.

Telias bredbandschock