Författararkiv: Mike Björklind

Om Mike Björklind

59'a, född i Göteborg, 192 cm, vilovikt 80 kg. Jobbar som mjukvarukonsult på Acorn Technology AB. Gift med Karin sedan 82-07-31, en go 60'a född i Molkom, som jobbar som statistiker och projektledare på Trafikkontoret i Göteborgs kommun. Sonen Robin, 85'a, jobbar på Hogia i Stenungsund som säljare.

Ubbhult Fiber – dags att bestämma sig innan det blir dyrare!

Hej alla medlemmar,

Ett mejl har sänts till de som antingen är medlem i Ubbhult Fiber EF (UF), eller finns i vår medlemslista av andra skäl – som inte betalat insatsen för fiberanslutningen.

Det är nu hög tid att bestämma om du vill ha fiber till din fastighet eller ej. Tyvärr är det mycket information i detta inlägg, men vi hoppas att du kan läsa igenom och ta ställning snarast. Om du vill ha mer information, tveka inte att kontakta oss (se sist i detta inlägg).

Den 30/11 2013 fryser vi projekteringen, så innan dess behöver vi din betalning för att säkerställa att du kommer med till samma solidariska anslutningskostnad som övriga.

Det pris som föreningen just nu kan erbjuda (ca 14.000) kommer med all säkerhet inte gälla för anslutning senare:

 1. Det bidrag från Länsstyrelsen som fiberföreningen har fått beviljat för nuvarande utbyggnad gäller endast för nybyggnation. Anslutningar efter att fas 1 är avslutad (hösten 2014) kommer alltså inte att få den ”rabatt” som bidraget medför, ca 5.000 per anslutning.
 2. De merkostnader som fiberföreningen får, pga. av omprojektering och omförhandling med gräventreprenad efter 30/11, ser vi oss nödgade att ta ut en avgift för att täcka.
 3. Den prisfördel som den samlade grävningen för fas 1 innebär blir svår att matcha för enskilda fastighetsägare som vill gräva själv senare.
 4. I vissa fall kan det bli en mycket lång grävsträcka, eftersom det inte ens är säkert att en anslutningspunkt finns i närheten av din fastighet.
 5. Dessutom kan det (om fler fastigheter än vi planerat för ska ansluta på samma plats) komma att behövas utbyte av inköpt utrustning. Kostnaden för detta måste på något sätt delas.

Totalt medför detta en anslutningskostnad som är väsentligt högre än de ca 14.000 som gäller just nu.

Om du bestämmer dig senare än 30/11, men innan grävmaskinerna passerat din fastighet, kan det i vissa fall gå att omprojektera. De ökade projekterings-/installationskostnaderna får du då stå för, men kan fortfarande åtnjuta bidrag och stordriftsfördelar. Vi förbehåller oss dock rätten att neka fastighetsanslutning i fas 1 efter 30/11.

Att inte ansluta nu innebär alltså en nackdel för dig som fastighetsägare om du eller någon annan i framtiden vill ansluta fastigheten.

Om du vill ha fiberanslutning:

Tag kontakt med någon i UF (se hemsidan för mejladresser och telefonnummer) snarast, så ska vi ordna avtal och betalningsdetaljer.

Om du inte vill ha fiberanslutning:

Ta kontakt med någon i UF (se hemsidan för mejladresser och telefonnummer).
Vi behöver veta om du vill fortsätta vara medlem (det går bra, men är lite onödigt om du inte ska ha fiberanslutning nu. Men kanske i framtiden?), eller om du väljer att avsluta ditt medlemskap (då återfår du den insats på 100 kr du eventuellt betalat).

Om du fortfarande är tveksam:
Kontakta någon i styrelsen eller en områdesansvarig, så ska vi ordna så att du får diskutera de punkter som gör dig tveksam.
(se hemsidan för mejladresser och telefonnummer).

Bra att veta:

 • Adressen till vår hemsida: www.ubbhult.net, eller www.ubbhult.se (portal för Ubbhult).
 • Vad du ska betala: www.ubbhult.net/wordpress/?page_id=827
 • I princip 5000 kronor omedelbart (insats 1). Har du inte heller betalt medlemsinsatsen (100 kr) eller medlemsavgiften för 2013 (100 kr) så blir det totalt 5200 kronor.
 • Använd bg 853-7573. Ange korrekt fastighetsbeteckning när du betalar, samt namn om möjligt.
 • Om du har valt att söka medlemskap för flera fastigheter, måste du bestämma för varje fastighet separat. Var noga med att inkludera rätt fastighetsbeteckning i all konversation med oss.
 • Det är egentligen fastigheten som är medlem. Så om du just nu håller på med försäljning eller delning av fastigheten, så tänk på att kostnaderna för medlemskapet och fiberanslutningen ska betalas av den som är fastighetsägare vid varje betalningstillfälle.
 • Om du, när du läser detta inlägg, tycker att du redan har betalat; ta kontakt med oss så reder vi ut det hela!
 • Just nu är vi ca 290 medlemmar i UF, varav 208 hittills valt att teckna anslutningsavtal.

Faser:

 • Fas 1 är den vi är i just nu. Alla anmälda och betalande fastighetsägare innan 30/11 kommer att projekteras och anslutas. Detta sker under vintern och våren. Inkoppling sker när så är möjligt. Fas 1 avslutas hösten 2014.
 • Fas 2 är nästa fas. Den inbegriper alla som bor i det som kallas Grusvägen Fiber (i princip Lerviksvägen). De beviljas inträde i fas 1 om det ekonomiska bidraget från Länsstyrelsen kan anses räcka till dem också. Om inte, kommer de att ingå i fas 3.
 • Fas3 är fasen efter att nätet är driftsatt. Vi går då över i en mer administrativ hantering av nya anslutningar. Kostnaden att ansluta under fas 3 är inte känd. Fas 3 påbörjas hösten 2014.

/Jakob Bjerke, medlemsansvarig, Ubbhult Fiber EF

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar och områdesansvariga

Preliminärt pris per anslutning klart

På byalagsmötet i tisdags (13/11) representerade Peter Sonnius vår samarbetspartner ByNet.

Det blev en mycket trevlig träff, med stark insats från ByNet med en saklig och pedagogisk genomgång av projektet så här långt. En mycket positiv nyhet – även för mig – var det pris som räknats fram, för varje anslutning.

Priset blir cirka 23 000 kronor per anslutning.
Om allt sedan går enligt plan och vi får de bidrag vi ansökt om, hamnar priset på cirka 15 000 kronor per anslutning.

Priset gäller alltså för enskilda anslutningar oavsett om det är till ett privat boende, till ett företag, kyrka eller daghem – alltså ALLA. De som önskar dra in extra fiber betalar 5 000 kronor per fiberanslutning utöver priset för den enskilda anslutningen.

Alltså ska den som vill ha 10 fiberanslutningar betala fullt pris för den första plus 5 000 per styck för de 9 extra anslutningarna. Utan bidrag blir då priset för 10 separata anslutningar på en plats 23 000 plus 9 gånger 5 000 = 68 000 kronor. Med bidrag blir priset för de 10 anslutningarna 68 000 minus 8 000 = 60 000 kronor.

Projekteringen påbörjad!

Vår partner – byNet i Kungälv – har nu startat projekteringen av Ubbhult Fiber’s fibernät.

171 medlemmar ingår i nuläget, men fler mottages givetvis tacksamt. Ju fler vi är, desto lägre pris per anslutning. Jag postar uppdatering till byNet så snart en ny medlem ansökt.

Förhoppningsvis får vi, månadsskiftet oktober/november, en indikation på vad varje anslutning kommer att kosta.

Nya medlemmar givetvis välkomna fortfarande!

Den tidsram vi satte till 30/9 var mest för att få ett så stort underlag som möjligt att sända till byNet.

I natt sändes vår aktuella medlemslista med de 169 fastigheter vi fått in hittills. Förhoppningsvis återkommer byNet med en indikation om vartåt det lutar; om vi behöver bli fler eller om det är tillräckligt för att starta arbetet. Ytterligare kommer de inskickade bidragsansökningarna att aktualiseras, när arbetet går in i den mer aktiva fas byNet’s projektering innebär.

Fotskäl drar fiber nu

Enligt en säker källa är nu fiberdragningen fullt igång i Fotskäl.

Det preliminära priset per fastighetsägare är där 22.000 kronor (se kommentar nedan beträffande denna uppgift). Det är, i nuläge, okänt om eventuella bidrag från region och jordbruksverket är inräknat i det preliminära beloppet eller ej.

Faktura på medlemsinsatsen är nu på väg!

I detta nu sitter vår kassör, Dagfinn Hotved, med utskick av fakturan för medlemsinsatsen till de flesta som sökt medlemskap.

Granskningen av de inkomna medlemsansökningarna visade sig vara ett grannlaga arbete med kontroll av att fastighetsbeteckning, adress och hemmahörande stämmer för upptagningsområdet ”Ubbhult med omnejd”.

Så – ha lite tålamod, så kommer det en faktura i ett email!